Algemene gebruiksvoorwaarden

Toegang tot de website Gyn&co en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de onderhavige voorwaarden. Door de website te bezoeken en te bekijken, verklaart u van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en ze zonder meer te hebben geaccepteerd.

 1/ Wettelijke vermeldingen

De verantwoordelijke uitgever van de website (www.gynandco.be)  is de vennootschap Mithra Pharmaceuticals NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 4000 Liège (Luik), rue St-Georges 5/6.

Contact: info@mithra.com / +32 4 349 28 22

Ondernemingsnummer: BTW BE 0466.526.646

2/ Algemene gebruiksvoorwaarden

De toegang tot de website Gyn&co en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de naleving van onderhavige voorwaarden.

Door deze website te bezoeken, verklaart u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en die zonder voorbehoud te aanvaarden.

  • Inhoud van de website en beperking van de aansprakelijkheid

Op de website Gyn&co staan video’s en artikelen over vrouwelijke gezondheid. De website richt zich op het grote publiek, vooral op vrouwen, maar ook op gezondheidswerkers. De informatie op de website is zuiver bedoeld ter informatie en voorlichting, voor een beter begrip van de behandelde onderwerpen. Het raadplegen van de website vervangt in geen enkel geval een medisch consult. Als u twijfelt over uw gezondheid of er vragen over heeft, raadpleeg dan altijd eerst uw huisarts of gynaecoloog voor een duidelijk medisch advies.

De website www.gynandco.be verbindt zich ertoe om informatie te verstrekken die op het moment van publicatie wetenschappelijk juist is. Mithra Pharmaceuticals nv stelt alles in het werk om deze informatie juist en actueel te houden, maar onjuistheden kunnen niet worden uitgesloten. Mogelijk worden de onderwerpen niet volledig of niet uitputtend behandeld of worden niet alle mogelijke symptomen of behandelingen vermeld. Alle video’s en alle artikelen die zijn gemaakt of geschreven door journalisten, zijn door artsen nagekeken, gecorrigeerd en goedgekeurd. In Minutes Gyn&co en de video-interviews geven de mening van de specialisten weer en betrekken alleen de geïnterviewde gynaecologen erbij.

Mithra Pharmaceuticals nv kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het bezoeken of het gebruiken van deze website en wijst iedere aansprakelijkheid af in het geval van storingen of andere technische problemen.

Mithra Pharmaceuticals nv behoudt zich het recht voor om onaangekondigd en naar eigen goedvinden de website en/of haar algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen of hun beschikbaarheid te onderbreken. Door uw bezoek aan de website voort te zetten, gaat u akkoord met deze voorwaarden en wijzigingen.

  • Financiering en reclame

De financiering van de site Gyn&co gebeurt door  Mithra Pharmaceuticals S.A.

De website bevat geen reclame en heeft geen enkel lucratief of commercieel doel.

De partners die op de website worden vermeld, zijn organisaties die de doelstellingen van de site Gyn&co delen en respecteren. 

  • Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen, teksten en dragers op de website, met inbegrip van de logo’s en eventuele video’s, zijn (i) ofwel de intellectuele eigendom van Mithra Pharmaceuticals NV, (ii) ofwel heeft Mithra Pharmaceuticals NV de gebruiksrechten van hun inhoud gekocht, zoals dat bijvoorbeeld het geval is voor de illustratieve foto’s die op Shutterstock werden aangekocht. Bijgevolg mogen de afbeeldingen, teksten en dragers vermeld op de website, met inbegrip van de logo’s en eventuele video’s, enkel door derden worden gebruikt voor private, niet-commerciële en niet-publicitaire doeleinden met vermelding van de bron.

Elke commerciële of publicitaire reproductie van deze afbeeldingen, teksten, dragers, logo’s en eventuele video’s zonder voorafgaande toestemming van Mithra Pharmaceuticals NV, is strikt verboden en is vatbaar voor rechtsvervolging.

Het officiële grafische charter en de logo’s van Gyn&co kunnen per e-mail worden aangevraagd op communication@mithra.com.

  • Externe links

Op de website Gyn&co staan links naar externe websites. Mithra Pharmaceuticals NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die externe websites en/of voor de praktijken van de eigenaar(s) van die websites. We nodigen u uit om hun privacybeleid en cookiebeleid zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat met uw navigatie.

  • Enquêtes en opinieonderzoeken

Bij gelegenheid worden enquêtes en/of opinieonderzoeken over onderwerpen in verband met de vrouwelijke gezondheid gehouden. Geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken door zich via het formulier in te schrijven.

  • Getuigenissen

De getuigenissen op de website komen uit een door Mithra Pharmaceuticals nv gehouden enquête. De geciteerde klanten hebben toestemming gegeven om hun ervaringen geanonimiseerd te laten gebruiken. Personen in de video’s hebben toestemming gegeven voor het openbaar verspreiden van deze video’s.

  • Contactpersoon

De gebruikers van de website kunnen problemen melden of suggesties indienen bij Mithra Pharmaceuticals NV door een e-mail te sturen naar webmaster@mithra.com.

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van Liège (Luik) bevoegd.

3/ Cookies

De website bevat verschillende cookies. Een cookie is een tijdelijk bestandje dat in uw browser wordt opgeslagen tijdens uw bezoek aan een website. Via deze cookies hebben we statistisch inzicht in de bezoekfrequentie en kunnen we de gebruiker een betere browse-ervaring te bieden, bijvoorbeeld door het onthouden van uw taalvoorkeuren.

Met de cookies die Mithra Pharmaceuticals NV gebruikt, kunnen gebruikers niet persoonlijk worden geïdentificeerd.

De gebruiker kan de cookies op eender welk ogenblik uitschakelen of bestaande cookies verwijderen door zijn browserinstellingen te wijzigen. Door verder te surfen op deze site, geeft u ons toestemming om cookies te installeren op uw webbrowser.

De website maakt gebruik van de statistische tool Google analytics om het verkeer op de website te analyseren. Zie hun voorwaarden: https://www.google.com/analytics/terms/fr.html

4/ Privacy en gegevensbescherming

Mithra Pharmaceuticals NV respecteert de privacy van de gebruikers. Uw gegevens worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsook overeenkomstig alle  daaruit voortvloeiende wetgevingen.

Alle persoonlijke gegevens die door Mithra worden bewaard, worden gehost op servers van OVH, gelegen in Roubaix, Frankrijk.

Mithra Pharmaceuticals NV kan persoonsgegevens verzamelen die de gebruiker ons vrijwillig meedeelt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker zich abonneert op een nieuwsbrief of een contactformulier invult. Wanneer de gebruiker dit formulier invult, kan Mithra Pharmaceuticals NV hem de volgende informatie vragen: de naam, de voornaam, de leeftijd, het geslacht, het beroep, de geboortedatum, het e-mailadres, het telefoonnummer, het adres, de voorkeurstaal en het voorwerp van zijn aanvraag.

De Google Analytics cookies die Mithra Pharmaceuticals SA gebruikt, verzamelen ook bepaalde gegevens over het bezoek van de gebruiker aan haar website, namelijk: de bezochte pagina’s, de datum en het tijdstip, de webbrowser, het IP-adres van de gebruiker, de domeinnaam…

Mithra Pharmaceuticals NV kan de verzamelde persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruiken om te communiceren met de gebruiker, om te reageren op verzoeken van de gebruiker, om de gebruiker op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen aan de website, om de gebruiker uit te nodigen voor evenementen, om de gebruikers nieuwsbrieven te sturen en om de blijvende nauwkeurigheid en relevantie van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te garanderen. Het is mogelijk dat Mithra Pharmaceuticals SA contact opneemt met de gebruiker voor enquêtes of statistische doeleinden.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden in geen geval aan derden verstrekt of voor commerciële doeleinden gebruikt.

De gebruiker mag te allen tijde zijn persoonsgegevens raadplegen, de juistheid ervan controleren, een correctie aanvragen of zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: dataprivacy.officer@mithra.com.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden bewaard zolang dit nodig is voor de verwerking ervan en overeenkomstig de standaard duur van elke website.

Mithra Pharmaceuticals NV verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zouden misbruiken.

We behouden ons het recht voor om onze algemene voorwaarden, ons privacybeleid en ons cookiebeleid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, met dien verstande dat de laatste versie steeds voorrang heeft op de vorige versie.

Bijgewerkt op 15/12/2020